นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 	ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ตลาดนัดจตุจักร.NET เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้	 	 
  

1. ข้อมูลส่วนบุุคล

   ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้มาทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลไว้เป็นอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยใน
ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
   ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมไปถึงการถูกจารกรรม
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิด
จากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
   เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการใช้บริการ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลภายนอก รวมทั้ง
ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ
ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพมีลักษณะเสียดสีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับหรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพ
ที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการหรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย
หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อ
กฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ตลาดนัดจตุจักร.NET ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ
รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ตลาดนัดจตุจักร.NET ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
  

2. สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

   บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก โดยจะไม่ทำการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่าบริษัทมีความเชื่อที่ว่า การ
กระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะ 
- ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
- เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
- เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัท
- กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น
  

3. ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย

    ขอแจ้งให้ทราบว่า ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ตลาดนัดจตุจักร.NET รวมถึง
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นงานที่
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
   ดังนั้น หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายหรือมีไว้ให้เช่าหรือ
กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
 	 
   บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร
โดยไม่ต้องบอกกล่าว
  

4. การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และการติดต่อการบริษัท

   ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความ
เป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับ ฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้
บริการของบริษัทต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้