เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าใช้บริการจากเราเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน 	 
	 	 
 	ตลาดนัดจตุจักร.NET ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าใช้บริการไว้ เพื่อเป็นกฏระเบียบให้ทุกท่านทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการต่างๆเพื่อความ 
สะดวกและความเข้าใจที่ตรงกัน อีกนัยหนึ่ง ยังเป็นการป้องกันสิทธิอันพึงมีของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ทุกท่านอีกด้วย โดยเราได้แบ่ง 
เงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไว้ 2 หัวข้อดังนี้	 	 
 	 	 	 
 	- เงื่อนไขสำหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิก	 	 
 	- เงื่อนไขสำหรับเปิดร้านค้าออนไลน	 	 
	

เงื่อนไขสำหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

   ตลาดนัดจตุจักร.NET ใคร่ขอความกรุณาผู้ใช้บริการทุกท่านศึกษาเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในเว็บไซต์อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ
เพราะเมื่อท่านเข้าใช้บริการในเว็บไซต์แล้ว เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทุกข้อเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่หากไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลง ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้บริการเว็บนี้ โดยเงื่อนไข
สำหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกมีดังนี้
   1. ตลาดนัดจตุจักร.NET ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการเว็บไซต์กับท่านที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์เท่านั้น 
   2. ท่านที่ต้องการลงทะเบียนสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด แก่ ตลาดนัดจตุจักร.NET 
ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน แต่หากตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิก
ได้ทันที
   3. สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาของสมาชิกที่นำขึ้นเอง โดย ตลาดนัดจตุจักร.NET เป็นเพียงผู้ให้บริการลงโฆษณาฟรี และ
ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาที่โพสขึ้นในระบบของสมาชิกเว็บไซต์นี้
   4. ตลาดนัดจตุจักร.NET ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก การใช้งาน,การลุกล้ำ, สิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญญาต่างๆ ที่มี
ผู้นำบริการนี้ไปใช้อย่างผิดวิธี
   5. ตลาดนัดจตุจักร.NET ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้
    5.1 ผู้ใช้บริการไม่รักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
    5.2 ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
    5.3 ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
    5.4 หากพบว่ามีเจตนาเปิดร้านเพื่อลิ้งค์ไป ยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้มีการขายสินค้าจริงบนเว็บไซต์ ตลาดนัดจตุจักร.NET 
   6. สมาชิกจะยอมรับ e-mail ที่ ตลาดนัดจตุจักร.NET จะทำการส่งข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดต่างๆให้กับสมาชิกรับ
ทราบ
   7. กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไขการให้บริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ทาง ตลาดนัดจตุจักร.NET จะแจ้งให้ สมาชิก
ทราบผ่านทาง อีเมล์ หรือ ผ่านทาง เว็บไซต์ โดย ตลาดนัดจตุจักร.NET ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และ ตลาดนัดจตุจักร.NET ไม่รับผิดชอบ ความเสียหาย ที่เกิดแก่ สมาชิก หรือ บุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
	

สิทธิของ ตลาดนัดจตุจักร.NET

 	 1. ตลาดนัดจตุจักร.NET สามารถทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบน
เว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 2. ห้ามมิให้ผู้ใด ใช้เนื้อหา รูปภาพ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ไปทำการดัดแปรงหรือ คัดลอก เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์ต่างๆ เพราะ
เนื้อหาทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดย ตลาดนัดจตุจักร.NET เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญาเพียงผู้เดียว 
 3. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า
สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้ง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนา
หรือไม่
	

เงื่อนไขสำหรับเปิดร้านค้าออนไลน์

   1. สำหรับท่านที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์กับเว็บไซต์ ตลาดนัดจตุจักร.NET นั้น จำเป็นที่จะต้องทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย
ก่อนเป็นลำดับแรก 
   2. ข้อมูล รูปภาพที่นำมาลงใน ร้านค้านั้น จะต้องถูกต้องและเป็นสินค้า และ/หรือบริการที่มีอยู่จริง โดยคุณภาพตรงตามคำพรรณนาที่
ระบุไว้หรือตามตัวอย่างทุกประการ และราคาสินค้า และ/หรือบริการเป็นราคาที่กำหนดไว้ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นราคาที่
เหมาะสมและใกล้เคียงกับราคาขายที่กำหนดโดยร้านค้าอื่นทั่วไป และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
   3. ตลาดนัดจตุจักร.NET เป็นเพียงเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้นและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือการให้บริการ
บนเว็บไซต์แต่อย่างใด
   4. ห้ามลงประกาศขายอวัยวะ,อาวุธ,ของผิดกฏหมาย รวมทั้งของละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด และห้ามลงประกาศในเชิงลบหลู่ดูหมิ่น
สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันศาสนาการเมือง หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
ในการลงประกาศ
   5. ห้ามลงประกาศขายลงสินค้าประเภทอาหารและยาที่ไม่ได้รับการรับรองจาก อ.ย.
   6. ห้ามลงประกาศชายสินค้าลามกอนาจาร รวมทั้งประกาศที่แสดงรูปภาพที่แสดงออกถึงความลามกอนาจาร และรูปภาพอื่นๆ ที่ไม่
เหมาะต่อการเผยแพร่ต่อสังคม
   7. ไม่อนุญาติใหคัดลอกหรือทำซ้ำรูปภาพสินค้าของผู้อื่น เนื่องจากเป็นการเสียมารยาท หรือ ต้องได้รับการอนุญาติจากเจ้าของสินค้า
หรือ รูปภาพนั้นๆ 
   8. ร้านค้าที่มีพฤติกรรมฉ้อโกง หรือ หลอกลวง กรอกข้อมูลเท็จ หากทาง ตลาดนัดจตุจักร.NET ได้รับการร้องเรียนและมีหลักฐาน จะปิดร้านค้า
ออนไลน์นั้นทันที และดำเนินคดีตามกฎหมาย 
   9. ร้านค้าจะต้องแสดงข้อมูลรายการละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ 
    9.1 รายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการซึ่งมีลักษณะที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือจารีตประเพณี หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
    9.2 หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร พร้อมที่อยู่ในการติดต่อกลับของผู้ใช้บริการ
    9.3 จำนวนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการต่อหน่วย ตลอดจนรายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการที่ชัดเจน
   10. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งชื่อที่อยู่ที่ถูกต้องและเป็นความจริงต่อ ตลาดนัดจตุจักร.NET โดยผู้ที่ปรากฏชื่อบนร้านค้าและชื่อของเจ้าของบัญชี
รับโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน
   11. ตลาดนัดจตุจักร.NET จะถือว่าข้อมูลที่เก็บเก็บรวบรวมที่ผู้ใช้บริการได้จัดทำขึ้นทาอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่สุด
และสามารถยกขึ้นเป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และ/หรือการใช้บริการของผู้ ใช้บริการได้ โดยผู้ใช้บริการจะไม่โต้แย้งคัดค้าน
แต่อย่างใดทั้งสิ้น
   12. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้นำส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการเอง ถ้าผู้ใช้บริการไม่สามารถนำส่งสินค้าไปยังลูกค้าของผู้ใช้บริการ
ได้ไม่ว่า ด้วยเหตุใดๆ หรือสินค้าเกิดชำรุด สูญหายหรือเสียหายผู้ใช้บริการจะต้องทำความตกลงกับลูกค้าในเรื่องการชดใช้ ราคา
สินค้า และ/หรือการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยตน เองโดยจะไม่ทำให้ทรูต้องรับผิดชอบและ/หรือ
ได้รับความเสียหายต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
   13. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ตลาดนัดจตุจักร.NET มีสิทธิระงับและ/หรือ
ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที พร้อมทั้งยินยอมให้ ตลาดนัดจตุจักร.NET มีสิทธิปฏิเสธการคืนเงินใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ล่วงหน้าใน
การใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ ได้ทั้งจำนวน และหาก ตลาดนัดจตุจักร.NET ได้รับความเสียหายอย่างใดๆ อันเนื่องจากการฝ่าฝืน
ข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ทรูจนครบถ้วนตามที่เรียกร้องทั้งนี้ การยกเลิกการให้
บริการข้างต้นไม่ถือเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนจนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ปฏิบัติตาม ภาระ
หน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว